TCM Bohemia

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od společnosti TCM BOHEMIA s.r.o., a to buďto prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na těchto internetových stránkách nebo jinými dohodnutými způsoby (dále jen "zboží").

Tento internetový obchod provozuje společnost TCM BOHEMIA s.r.o., IČ: 037 90 037, sídlem Národní 11, 110 00 Praha 1., zapsána u Městského soudu v Praze, C237419. 
Provozovna: nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou, telefon: 387 314 310, 
mobil: 603 169 933, email: info@tcmbohemia.cz, obchod@tcmbohemia.cz (dále jen"prodávající").

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platnéma účinném znění (dále jen "OZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění. Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v planém a účinném znění.

Zboží je možno objednat prostřednictvím tohoto internetového obchodu, nebo jiným způsobem na základě předchozí domluvy s prodávajícím, za podmínek níže uvedených. Zboží je prodávajícím dodáváno pouze na území České republiky a smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

V internetovéch obchodě prodávajícího je objednávka vytvářena ve čtyřech následujících krocích:

Zadané údaje i obsah nákupního košíku má kupující možnost překontrolovat a v případě potřeby změnit nebo doplnit v rámci kroku 3.) – kontrola údajů.

Vzhledem k rychlosti vyřizování objednávek, obvykle není možné tyto stornovat, a proto je kupující povinen pečlivě překontrolovat správnost všech údajů uvedených v objednávce před jejím odesláním. Pro úspěšné vyřízení objednávky je nezbytné, aby kupující v objednávce vyplnil všechny povinné údaje. Tyto údaje jsou prodávajícím využívány výhradně za účelem vyřizení a zaslání objednaného zboží kupujícímu.

Objednávka odeslaná kupujícím se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, jejíž obdržení potvrdí prodávající prostřednictvím emailu zaslaného kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky a v případě nutnosti jejího upřesnění až tímto upřesněním.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, avšak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři.

Všechny uvedené ceny jsou smluvní a uvedeny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou platné ve výši uvedené v internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky. S celkovou cenou nákupu, včetně poštovného a balného, se kupující může seznámit před odesláním objednávky. Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem.

 1. Obecná ustanovení
  1. výběr zboží a jeho vložení do nákupního košíku,
  2. vyplnění údajů,
  3. kontrola údajů,
  4. dokončení a odeslání objednávky.
    
 2. Práva a povinnosti prodávajícího

  Po obdržení objednávky prodávající ověří dostupnost zboží na skladě. V případě dostupnosti zboží na skladě předá prodávající objednané zboží do jednoho pracovního dne dopravci (většinou České poště, s.p.) k doručení na adresu uvedenou kupujícím.

  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

  Prodávající má právo od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce, a to v případě nedostatku zboží na skladě, nedohodne-li se s kupujícím na nové dodávce.

 3. Práva a povinnosti kupujícího

  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu doručení.

  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S celkovou cenou objednaného zboží je kupující seznámen při zobrazení objednávky před jejím odesláním.

  Kupující může objednávku zrušit pouze před odesláním zboží. V jiném případě je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých v této souvislosti.

 4. Reklamace

  Reklamace jsou prodávajícím vyřizovány v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů platných v ČR. Reklamace se vztahuje pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího.

  Neprodleně po obdržení zásilky je kupující povinen zboží zkontrolovat. V případě výskytu vady je kupující povinen tuto skutečnost písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, jinak se má zato, že je zboží bezvadné.

  Kupující je povinen zaslat reklamované zboží na vlastní nebezpečí a náklad na adresu prodávajícího společně s dokladem o jeho nákupu a popisem, v čem je spatřována vada a jaký způsob vyřízení reklamace kupující upřednostňuje. Kupující je povinen reklamované zboží vhodným způsobem zabalit pro přepravu. Za vznik škody na zboží z důvodu nevhodného obalu odpovídá kupující a nelze na ni uplatnit reklamaci. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato.

  V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy

  Spotřebitel má právo v souladu s ust. § 53 odst. 7 OZ v případě uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku od smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14-ti dnů od převzetí zboží. V tomto případě je povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu zaslat na vlastní nebezpečí a náklad zpět prodávajícímu na adresu jeho sídla ve lhůtě dle předchozí věty.

  Po obdržení vráceného zboží, prodávající spotřebiteli vrátí zpět odpovídající částku (peníze pouze za zboží, nikoli za kupujícím zaplacené zpětné poštovné) předem dohodnutým způsobem do 10 pracovních dnů po převzetí zboží prodávajícím.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:

  • prodávající dodal zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • prodávající dodal zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  • kupující porušil originální obal zboží.
    
 6. Dodací podmínky

  Objednané zboží je předáno dopravci do jednoho pracovního dne po obdržení objednávky a případném nezbytném upřesnění objednávky

  K ceně objednaného zboží je připočítáno poštovné a balné ve výši 89,-Kč bez DPH. Tato cena platí pouze v rámci ČR, zásilky zasílené do zahraničí se řídí dle platného ceníku přepravce. V případě, že se zásilka vrátí prodávajícímu jako nevyzvednutá a kupující bude požadovat její opětovné zaslání, je znovu účtováno poštovné.

  Poštovné není účtováno, pokud je objednáno zboží za více než 1.490,-Kč (včetně DPH). Tento limit platí pouze v rámci ČR pro nákupy za maloobchodní ceny (Prodejní katalog - volný prodej), pro nákupy za velkoobchodní ceny platí odlišný limit - viz. Obchodní podmínky velkoobchod.

 7. Platební podmínky, forma úhrady

  V případě osobního odběru zboží kupující zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí v provozovně prodávajícího. V tomto případě není poštovné účtováno. O skutečnosti, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, je kupující informován prostřednitvím SMS zprávy nebo emailu.

  Při zaslání na dobírku je kupující povinen objednané zboží zaplatit dopravci při převzetí zboží.

  V případě platby bankovním převodem se zboží odesílá teprve po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Pokud nebude kupní cena připsána na bankovní účet do 10 dnů od zaslání objednávky, objednávka bude stornována.

 8. Zpracování osobních údajů

  Uskutečněním objednávky v internetovém obchodě či jiným způsobem dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat, avšak v tomto případě nebude možné zpracovat objednávku a dodat objednané zboží.

  Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa, v případě podnikatele IČ a DIČ, telefon, email a údaje o uskutečněných nákupech.

  Údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

  Osobní údaje kupujících zpracovávají pověření zaměstnanci prodávajícího v jeho sídle. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, plnění jednotlivých smluvních povinností, tedy především vyřízení objednávky a dodání zboží a dále plnění účetních a daňových povinností prodávajícího vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

  Osobní údaje jsou zpracovávány v počítačovém systému prodávajícího a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Vybrané údaje jsou poskytovány smluvnímu dopravci prodávajícího, což je nutné pro dodání zboží kupujícímu.

  Zpracování osobních údajů probíhá po dobu nezbytnou pro vyřizování objednávek a plnění příslušných smluvních, účetních a daňových povinností prodávajícího.

  Na základě žádosti má kupující kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům a na poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů. Za sdělení těchto informací může být požadována úhrada nákladů, jež prodávajícímu v této souvislosti vzniknou.

  Domnívá-li se kupující, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo jsou-li zpracovávané údaje nepřesné, má kupující jakožto subjekt údajů právo požadovat vysvětlení této skutečnosti a požadovat odstranění závadného stavu, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

 9. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Prodávající je oprávněn provádět změny obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

  Prodávající není při své činnosti vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 53a odst. 1 OZ. Objednávka je po svém potvrzení a případném upřesnění jako uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence a na základě žádosti kupujícího mu bude v této podobě poskytnuta. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a další reprodukci.

 10. EET - Informační povinnost poplatníka

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Tyto obchodní podmínky nahrazují předchozí znění obchodních podmínek.

Copyright © 2016 TCM Bohemia, developed by UNIPEX CZ s.r.o.

Přihlásit

PřihlásitPro vstup do nového e-shopu potřebujete mít registraci na e-mail. Pokud jste se dosud nepřihlašovali přes e-mail, založte si zde prosím novou registraci.

Košík: 0 pol.