TCM Bohemia

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od společnosti TCM BOHEMIA s.r.o., a to buďto prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na těchto internetových stránkách nebo jinými dohodnutými způsoby (dále jen „zboží“).

Tento internetový obchod provozuje společnost TCM BOHEMIA s.r.o., IČ: 037 90 037, sídlem Národní 11, 110 00 Praha 1, zapsána u Městského soudu v Praze, C237419. 
Provozovna: nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou, telefon: 387 314 310, 
mobil: 603 169 933, email: info@tcmbohemia.cz, obchod@tcmbohemia.cz (dále jen „prodávající“).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Kupujícím může být buď podnikatel, nebo spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu se prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující ve smlouvě své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro podnikatele.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

Zboží je možno objednat prostřednictvím tohoto internetového obchodu, nebo jiným způsobem na základě předchozí domluvy s prodávajícím, za podmínek níže uvedených. Zboží je prodávajícím dodáváno pouze na území České republiky a smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

V internetovém obchodě prodávajícího je objednávka vytvářena ve čtyřech následujících krocích:

Zadané údaje i obsah nákupního košíku má kupující možnost překontrolovat a v případě potřeby změnit nebo doplnit v rámci kroku 3.) – kontrola údajů.

Vzhledem k rychlosti vyřizování objednávek obvykle není možné tyto stornovat, a proto je kupující povinen pečlivě překontrolovat správnost všech údajů uvedených v objednávce před jejím odesláním. Pro úspěšné vyřízení objednávky je nezbytné, aby kupující v objednávce vyplnil všechny povinné údaje. Tyto údaje jsou prodávajícím využívány výhradně za účelem vyřízení a zaslání objednaného zboží kupujícímu.

Objednávka odeslaná kupujícím se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, jejíž obdržení potvrdí prodávající prostřednictvím emailu zaslaného kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím a v případě nutnosti jejího upřesnění až tímto upřesněním.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, avšak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři.

Všechny uvedené ceny jsou smluvní a uvedeny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou platné ve výši uvedené v internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky. S celkovou cenou nákupu, včetně poštovného a balného, se kupující může seznámit před odesláním objednávky. Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem.

 

1. Obecná ustanovení

  • výběr zboží a jeho vložení do nákupního košíku,
  • vyplnění údajů,
  • kontrola údajů,
  • dokončení a odeslání objednávky.

 

2. Práva a povinnosti prodávajícího

Po obdržení objednávky prodávající ověří dostupnost zboží na skladě. V případě dostupnosti zboží na skladě předá prodávající objednané zboží do jednoho pracovního dne dopravci (většinou České poště, s.p.) k doručení na adresu uvedenou kupujícím.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od smlouvy kdykoliv odstoupit bez jakékoliv sankce, a to v případě nedostatku zboží na skladě, nedohodne-li se s kupujícím na nové dodávce.

 

3. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu doručení.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S celkovou cenou objednaného zboží je kupující seznámen při zobrazení objednávky před jejím odesláním.

Kupující může objednávku zrušit pouze před odesláním zboží telefonicky na číslo 603 169 933, nebo e-mailem na adresu obchod@tcmbohemia.cz. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých v této souvislosti.

 

4. Reklamace

Reklamace jsou prodávajícím vyřizovány v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů platných v ČR. Reklamace se vztahuje pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího.

Neprodleně po obdržení zásilky je kupující povinen zboží zkontrolovat. V případě výskytu vady je kupující povinen tuto skutečnost písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, jinak se má zato, že je zboží bezvadné.

Kupující je povinen zaslat reklamované zboží na vlastní nebezpečí a náklad na adresu prodávajícího společně s dokladem o jeho nákupu a popisem, v čem je spatřována vada a jaký způsob vyřízení reklamace kupující upřednostňuje. Kupující je povinen reklamované zboží vhodným způsobem zabalit pro přepravu. Za vznik škody na zboží z důvodu nevhodného obalu odpovídá kupující a nelze na ni uplatnit reklamaci. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 a násl. OZ v případě uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku od smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto případě je spotřebitel povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu zaslat na vlastní nebezpečí a náklad zpět prodávajícímu na adresu jeho sídla ve lhůtě dle předchozí věty.

Po obdržení vráceného zboží, prodávající spotřebiteli vrátí zpět odpovídající částku (peníze pouze za zboží, nikoli za kupujícím zaplacené zpětné poštovné) předem dohodnutým způsobem do 10 pracovních dnů po převzetí zboží prodávajícím.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:

  • prodávající dodal zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • prodávající dodal zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  • kupující porušil originální obal zboží.

 

6. Dodací podmínky

Objednané zboží je předáno dopravci do jednoho pracovního dne po obdržení objednávky a případném nezbytném upřesnění objednávky

K ceně objednaného zboží je připočítáno poštovné a balné ve výši 89,-Kč bez DPH. Tato cena platí pouze v rámci ČR, zásilky zasílané do zahraničí se řídí dle platného ceníku přepravce. V případě, že se zásilka vrátí prodávajícímu jako nevyzvednutá a kupující bude požadovat její opětovné zaslání, je znovu účtováno poštovné.

Poštovné není účtováno, pokud je objednáno zboží za více než 1.490,-Kč (včetně DPH). Tento limit platí pouze v rámci ČR pro nákupy za maloobchodní ceny (Prodejní katalog - volný prodej), pro nákupy za velkoobchodní ceny platí odlišný limit – viz Obchodní podmínky velkoobchod.

 

7. Platební podmínky, forma úhrady

V případě osobního odběru zboží kupující zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí v provozovně prodávajícího. V tomto případě není poštovné účtováno. O skutečnosti, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, je kupující informován prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu.

Při zaslání na dobírku je kupující povinen objednané zboží zaplatit dopravci při převzetí zboží.

V případě platby bankovním převodem se zboží odesílá teprve po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Pokud nebude kupní cena připsána na bankovní účet do 10 dnů od zaslání objednávky, objednávka bude prodávajícím stornována.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Prodávající je oprávněn provádět změny obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Objednávka je po svém potvrzení a případném upřesnění jako uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence a na základě žádosti kupujícího mu bude v této podobě poskytnuta. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a další reprodukci.

 

9. EET - Informační povinnost poplatníka

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky nahrazují předchozí znění obchodních podmínek.

Copyright © 2016 TCM Bohemia, developed by UNIPEX CZ s.r.o.

Přihlásit

PřihlásitE-mailová adresa se stává přihlašovacím údajem a nebude ji možno měnit.

0 0,00 Kč