Všeobecné obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen ,,VOPnebo ,,obchodní podmínky)

ČÁST PRVNÍ

Preambule a obecná ustanovení

Obchodní podmínky dle části první tvoří část obsahu kupních smluv, jejichž předmětem je prodej zboží prodávajícím kupujícímu, jakož i uzavírání smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb dodavatelem objednateli (Vzdělávání v tradiční čínské medicíně), v nichž jako smluvní strana (prodávající či dodavatel) vystupuje společnost TCM BOHEMIA s.r.o., a to buď prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách nebo jinými dohodnutými způsoby.

Tyto obchodní podmínky jsou rozděleny do tří částí.

Tato, tzn. část první obchodních podmínek je nazvána Preambule a obecná ustanovení a obsahuje vymezení pojmů používaných pro účely těchto obchodních podmínek, jakož i obecnou úpravu týkající se uzavírání smluv, odstoupení od smlouvy, reklamace a ustanovení týkající se pravidel pro určování orgánů příslušných pro řešení soudních i mimosoudních sporů se spotřebiteli a s podnikateli.

Část druhá nazvaná Prodej zboží blíže specifikuje úpravu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej zboží prodávajícím kupujícímu.

Část třetí těchto obchodních podmínek nazvaná Vzdělávání v tradiční čínské medicíně blíže určuje část obsahu smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb dodavatelem spočívajících v umožnění účasti objednatele na vzdělávacích kurzech a seminářích pořádaných dodavatelem.

Tento internetový obchod provozuje společnost:

TCM BOHEMIA s.r.o.

IČ: 037 90 037

se sídlem Národní 11, 110 00 Praha 1

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237419

(dále jen prodávajícínebo též ,,dodavatel)

Kupujícím či objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek osoba, která s prodávajícím, resp. s dodavatelem uzavírá kupní smlouvu, resp. smlouvu o poskytování služeb, distančním způsobem v návaznosti na objednávku zboží vystaveného prodávajícím na webových stránkách: eshop.tcmbohemia.cz, či v návaznosti na přihlášku služeb nabízených na webových stránkách: www.tcminstitut.cz učiněnou objednatelem.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, resp. dodavatele a kupujícího, resp. objednatele a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi těmito smluvními stranami. Kupujícím, resp. objednatelem, může být buď podnikatel, nebo spotřebitel.

Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zboží vystavené prodávajícím na webových stránkách e-shopu: eshop.tcmbohemia.cz, které si kupující může od prodávajícího za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami objednat.

Vzdělávacím seminářem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jednorázová vzdělávací akce o rozsahu až jednoho dne organizovaná dodavatelem.

Vzdělávacím kurzem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí vzdělávací akce o rozsahu nejméně 2 výukových bloků konajících se nejméně ve dvou odlišných dnech organizovaná dodavatelem.

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež u dodavatele pro sebe nebo pro třetí osobu objednala účast na výuce v rámci příslušného vzdělávacího semináře či kurzu ( dále též označováno jako ,,vzdělávací akce“) specifikovaného v příslušné objednávce. Dodavatelem se rozumí výše uvedený dodavatel, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel jsou dále společně označováni též jako smluvní strany.

Účastníkem semináře a kurzu se rozumí osoba, která se osobně účastní vzdělávací akce organizované dodavatelem. Účastníkem vzdělávací akce může být osoba odlišná od objednatele.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující ve smlouvě své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro podnikatele.

Smluvními stranami spotřebitelské smlouvy jsou na jedné straně podnikatel uzavírající smlouvu v rámci jeho podnikatelské činnosti a na straně druhé spotřebitel, který smlouvu uzavírá mimo rámec jeho podnikatelské činnosti.

Smlouvou uzavřenou distančním způsobem se rozumí taková smlouva, k jejímuž uzavření podnikatel výhradně používá alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikání.

Elektronický objednávkový formulář, též jen formulář, je prostředek k vytvoření objednávky kupujícím formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na webové stránce prodávajícího.

Faktura – daňový doklad - vyúčtování o výši úhrady kupujícího, resp. objednatele, za odebrané zboží či vzdělávací akci, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. PDF). Zpravidla bude kupujícímu, resp. objednateli, nejprve odeslána zálohová faktura a posléze konečná faktura.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Zboží je možno objednat prostřednictvím tohoto internetového obchodu, nebo jiným způsobem na základě předchozí domluvy s prodávajícím, za podmínek níže uvedených. Zboží je prodávajícím dodáváno pouze na území České republiky a smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

Vzhledem k rychlosti vyřizování objednávek obvykle není možné tyto stornovat, a proto je kupující povinen pečlivě překontrolovat správnost všech údajů uvedených v objednávce před jejím odesláním. Objednávky je učiněna řádně pouze v případě, že kupující ve formuláři správně a pravdivě vyplnil všechny povinné údaje (pole označená jako povinná). Tyto údaje jsou prodávajícím využívány výhradně za účelem vyřízení a zaslání objednaného zboží kupujícímu.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, avšak vlastnické právo ke

zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři.

Všechny uvedené ceny jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou platné ve výši uvedené v internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky, pokud není uvedeno jinak. S celkovou cenou nákupu, včetně poštovného a balného, se kupující může seznámit před odesláním objednávky. Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem.

Čl. I

Uzavření smlouvy

1. Vystavení zboží, resp. služeb, v internetovém obchodě má pouze informativní charakter, a je proto pouze výzvou k podávání nabídky ve smyslu § 1733 OZ. Vystavení zboží prodávajícím na internetových stránkách eshop.tcmbohemia.cz se bez dalšího nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ, a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží vystavené prodávajícím v internetovém obchodě.

2. Objednávka odeslaná kupujícím, resp. objednatelem, prostřednictvím vyplněného formuláře se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Kupující, resp. objednatel, odpovídá za věcnou a formální správnost jím učiněné objednávky, zejm. za správné uvedení jeho osobních údajů, příp. osobních údajů třetí osoby, již při objednávce zastupuje, termínů a dalších podmínek významných pro účely uzavření smlouvy.

3. Mechanismus vytvoření objednávky zboží probíhá ve čtyřech (4) krocích:

• výběr zboží a přidání zboží do košíku kliknutím na vybrané zboží,

• přihlášení se k účtu kupujícího zadáním e-mailu a hesla, příp. vyplnění kontaktních informací,

• výběr způsobu dopravy a způsobu platby,

• potvrzení objednávky.

4. Mechanismus objednání služeb probíhá formou vyplnění elektronického objednávkového formuláře, tzv. přihlášky, objednatelem, v němž objednatel řádně vyplní kontaktní údaje (alespoň pole vyznačená jako povinná), akceptuje Informace o zpracování osobních údajů a akceptuje obchodní podmínky prodávajícího.

5. Přijetí objednávky může prodávající potvrdit prostřednictvím e-mailu zaslaného kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení objednávky prodávajícím a v případě nutnosti jejího upřesnění až tímto upřesněním.

6. V případě, že prodávající objednávku kupujícího do pěti (5) dnů nepotvrdí, má se za to, že objednávku kupujícího odmítl a že kupní smlouva nebyla uzavřena. 1. V případě, že k objednávce zboží kupujícím, resp. objednatelem, od prodávajícího, resp. dodavatele, došlo prostřednictvím komunikačního prostředku, který umožňuje uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (tzn. v případě, že prodávající, resp. dodavatel akceptoval objednávku zboží či vzdělávací akce učiněnou kupujícím, resp. objednatelem, prostřednictvím e-shopu provozovaného na internetových stránkách: eshop.tcmbohemia.cz či www.tcminstitut.cz) má kupující, resp. objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (viz Část druhá – Prodej zboží), resp. od uzavření smlouvy v případě objednávky vzdělávacího kurzu či semináře pořádaného dodavatelem (viz Část třetí –

Čl. II

Odstoupení od smlouvy

Vzdělávání v tradiční čínské medicíně). Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, v němž kupující převzal zboží, resp. ode dne následujícího po dni, v němž dodavatel potvrdil v souladu s těmito obchodními podmínkami objednávku vzdělávací akce učiněnou objednatelem. V tomto případě je kupující- spotřebitel povinen zaslat prodávajícímu písemné oznámení o tom, že odstupuje od kupní smlouvy (lze využít formuláře, které tvoří přílohy těchto obchodních podmínek) a společně s předmětným řádně vyplněným formulářem také nepoškozené zboží, bez známek užívání či opotřebení, zabalené v originálním nepoškozeném obalu na vlastní nebezpečí a náklad zpět prodávajícímu na adresu jeho sídla, a to ve lhůtě dle předchozí věty. K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty prodávajícímu kupujícím odesláno. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem objednatelem - spotřebitelem, jejímž předmětem je poskytování služeb – účast na vzdělávací akci pořádané dodavatelem, je objednat povinen zaslat dodavateli na adresu jeho sídla písemné oznámení o odstoupení od smlouvy ještě před započetím s poskytováním služeb dodavatelem, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. Případy, kdy již bylo započato s poskytováním služeb dodavatelem objednateli ještě před uplynutím lhůty 14 dní k odstoupení od smlouvy, se řídí zvláštní úpravou uvedenou níže v těchto obchodních podmínkách.

2. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formuláře odstoupení od smlouvy, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li kupující, resp. objednatel, v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu prodávajícím, resp. dodavatel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající, resp. dodavatel, obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od kupujícího, resp. objednatele, v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:

Čl. III

Reklamace

1. Kupující, resp. objednatel, je povinen uplatnit práva z vadného plnění u prodávajícího, resp. dodavatele, bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu zboží od prodávajícího či vzdělávací akce pořádané dodavatelem zjistit, a to v souladu s dalšími podmínkami stanovenými těmito obchodními podmínkami a kogentními normami obecně závazných právních předpisů.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, resp. dodavatele, v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, resp. objednatelem. Odesláním objednávky kupující, resp. objednatel, stvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Prodávající, resp. dodavatel, je oprávněn provádět změny obchodních podmínek bez předchozího upozornění kupujícího, resp. objednatele.

2. Objednávka je po jejím potvrzení a případném upřesnění jako uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence a na základě žádosti kupujícího mu bude v této podobě poskytnuta. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a další reprodukci.

3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb dodavatelem objednateli, přičemž předmětný spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15,

PSČ 120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

Čl. V

EET- Informační povinnost poplatníka 1. Podle z. č. 112/2006 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;

v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky nahrazují předchozí znění obchodních podmínek prodávajícího.

ČÁST DRUHÁ

Prodej zboží

ČL. I

Práva a povinnosti prodávajícího

1. V případě, že prodávající kupujícímu potvrdí uzavření kupní smlouvy, předá prodávající objednané zboží zpravidla do pěti pracovních dnů k dopravě dopravci zvolenému kupujícím, příp. kupujícímu zpravidla do pěti pracovních dnů umožní osobní odběr.

2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3. Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit (tzn. zrušit akceptovanou objednávku kupujícího, resp. objednatele, nebo její část), a to kdykoliv bez jakékoliv sankce v případě:

4. Odstoupení prodávajícího, resp. dodavatele, od smlouvy může být učiněno také v písemné formě či prostřednictvím e-mailové zprávy a nabývá účinnosti okamžikem doručení do sféry kupujícího, resp. objednatele. Pokud nelze okamžik doručení kupujícímu, resp. objednateli, určit, platí, že doručení nastalo 3 pracovní dny po odeslání odstoupení prodávajícího, resp. dodavatele, od smlouvy na adresu kupujícího, resp. objednatele.

Čl. II

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je vázán jím učiněnou objednávkou až do jejího potvrzení prodávajícím nebo do jejího odmítnutí prodávajícím. Elektronická objednávka je řádně učiněna teprve tehdy, pokud kupující vyplnil veškeré údaje a náležitosti, které jsou označeny jako nezbytné.

2. Kupující je povinen řádně a pravdivě uvést veškeré kontaktní informace požadované prodávajícím.

3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S celkovou cenou objednaného zboží je kupující seznámen při zobrazení objednávky před jejím odesláním.

4. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat a zjistit, zda zboží trpí nějakými vadami. V případě, že kupující zjistí, že zboží trpí nějakými vadami, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu a vadu prodávajícímu vytknout společně s volbou práva z vadného plnění.

5. Kupující může objednávku zrušit pouze před odesláním zboží, a to písemně nebo e-mailem na adresu: obchod@tcmbohemia.cz. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých v této souvislosti.

Čl. III

Reklamace

1. Reklamace jsou prodávajícím vyřizovány v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů platných v ČR.

2. Neprodleně po obdržení zásilky zboží, resp. při osobním odběru zboží, je kupující povinen zboží zkontrolovat. V případě výskytu vady je kupující povinen tuto skutečnost písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, jinak se má zato, že je zboží bezvadné.

3. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží na vlastní nebezpečí a náklad na adresu prodávajícího společně s dokladem o jeho nákupu a popisem, v čem je spatřována vada a jaký způsob vyřízení reklamace kupující upřednostňuje. Kupující je povinen reklamované zboží vhodným způsobem zabalit pro přepravu. Za vznik škody na zboží z důvodu nevhodného obalu odpovídá kupující a nelze na ni uplatnit reklamaci. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato.

4. Je-li kupující ze zákona oprávněn zvolit si právo z vadného plnění, musí tak učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději s vytknutím vady.

Čl. IV

Dodací podmínky

1. Objednané zboží je předáno dopravci do jednoho pracovního dne po obdržení objednávky a případném nezbytném upřesnění objednávky prodávajícím

2. V případě, že kupující při objednávce nezvolí osobní odběr zboží, připočte prodávající k ceně objednaného zboží také poštovné a balné v aktuální výši dle platného ceníku zvoleného přepravce. V případě, že se zásilka vrátí prodávajícímu jako nevyzvednutá a kupující bude požadovat její opětovné zaslání, je kupujícímu prodávajícím účtováno poštovné opětovně, a to dle podmínek výše uvedených.

3. Poštovné nemusí být kupujícímu připočteno ke kupní ceně, pokud je objednáno zboží v hodnotě vyšší než 1.490,-Kč (včetně DPH) a pokud prodávající z organizačních či jiných důležitých důvodů nerozhodne jinak. Toto se uplatní pouze v rámci České republiky pro prodej zboží za maloobchodní ceny (Prodejní katalog - volný prodej), pro nákupy za velkoobchodní ceny platí odlišný limit.

Čl. V

Platební podmínky, forma úhrady

1. V případě osobního odběru zboží kupujícím zaplatí kupující zboží v hotovosti při jeho převzetí v provozovně prodávajícího. V tomto případě není poštovné účtováno. O skutečnosti, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, je kupující informován prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu.

2. Při zaslání na dobírku je kupující povinen objednané zboží zaplatit dopravci při převzetí zboží.

3. V případě platby bankovním převodem se zboží odesílá teprve po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Pokud nebude kupní cena připsána na bankovní účet do 10 dnů od zaslání objednávky, prodávající může objednávku kupujícího zrušit.

ČÁST TŘETÍ

Vzdělávání v tradiční čínské medicíně

Obchodní podmínky dle této části třetí upravují část obsahu smluv, jejichž předmětem je účast objednatele na vzdělávacích seminářích a kurzech, které si objednatel objednal od dodavatele prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetových stránkách www.tcminstitut.cz.

Výše uvedené vzdělávací semináře a kurzy pořádá dodavatel.

Čl. I

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je výuka v rámci vzdělávacího kurzu či semináře určeného pro veřejnost vypsaného dodavatelem pro příslušné období, kterou objednatel u dodavatele objednal (dále jen ,,vzdělávací kurz“).

2. Kurzy mohou být odstupňované v závislosti na pokročilosti účastníka vzdělávacího kurzu.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.tcminstitut.cz .Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

2. Objednatel je povinen převzít objednané plnění a řádně a včas za něj zaplatit.

Čl. III

Termín realizace výuky

1. Výuka probíhá v časovém termínu a rozsahu dle specifikace objednané vzdělávací akce. Strukturu a obsah výukových bloků v rámci jednotlivých vyučovacích dnů stanovuje dodavatel.

2. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením vzdělávací akce. Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Čl. IV

Kurzovné

1. Kupní cena za příslušnou vzdělávací akci (dále jen ,,kurzovné“) je určena dle ceníku vzdělávacích akcí dodavatele uveřejněného na internetové adrese dodavatele: www.tcminstitut.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace vzdělávací akce ).

2. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH.

Čl. V

Platební podmínky

1. Před zahájením kurzu je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné v plné výši v souladu s platebními podmínkami a dle data splatnosti kurzovného uvedené v závazné přihlášce. V případě uzavření smlouvy po termínu zahájení vzdělávací akce, je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné v plné výši, a to před nástupem do semináře či do kurzu.

2. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou v sídle dodavatele, hotově v sídle dodavatele nebo převodem příslušné částky na bankovní účet dodavatele.

a) Platba kartou nebo v hotovosti v sídle dodavatele – V sídle dodavatele může objednatel provést platbu kartou nebo v hotovosti. Adresa sídla dodavatele je: TCM INSTITUT, Praha, Národní 11, PSČ 110 00. b) Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura – daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby. c) Na žádost objednatele vystaví dodavatel na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) daňový doklad.

3. Úhradu kurzovného v hotovosti v sídle dodavatele je možno učinit pouze v českých korunách (CZK). Úhradu kurzovného prostřednictvím bankovního převodu či platby kartou je možno učinit v českých korunách (CZK) či v eurech (EUR).

Čl. VI

Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu lektora dle konkrétní specifikace vzdělávací akce. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu v osobě lektora.

2. Minimální počet osob v kurzu určí dodavatel.

Čl. VII

Reklamace

1. Pokud má objednatel za to, že vzdělávací kurz trpí vadou, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, příp. e-mailem.

2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku druhého výukového setkání po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud účastník kurzu zmeškal první výukové setkání, nebude lhůta

pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

3. Dodavatel obdržení reklamace objednatelem v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 3 pracovních dnů.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli. Volba takového řešení je vždy na dodavateli.

5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 3 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 30 dnů od dne doručení reklamace. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. V souladu s §1765 OZ, na sebe objednatel přebírá riziko změny okolností.

6. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. VIII

Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) nejpozději 15 dní před zahájením vzdělávacího kurzu, vrátí dodavatel objednateli zaplacené kurzovné v plné výši, a to do 14 dnů od odstoupení objednatele

od smlouvy. V případě odstoupení objednatele od smlouvy nejvíce 14 dní a nejméně 4 dny před zahájením vzdělávacího kurzu, vrátí dodavatel objednateli částku ve výši 50 % kurzovného, a to do 14 dnů od odstoupení objednatele od smlouvy. Odstoupením objednatele od smlouvy 3 dny či méně dní před dnem zahájení kurzu zaniká objednateli nárok na vrácení kurzovného dodavatelem, a to v celé výši. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy dle podmínek stanovených bodem 5. tohoto článku.

2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) nejpozději 7 dní před zahájením vzdělávacího semináře, vrátí dodavatel objednateli zaplacené kurzovné v plné výši, a to do 14 dnů od odstoupení objednatele od smlouvy. V případě odstoupení objednatele od smlouvy nejvíce 6 dní a nejméně 2 dny před zahájením vzdělávacího semináře, vrátí dodavatel objednateli částku ve výši 50 % kurzovného, a to do 14 dnů od odstoupení objednatele od smlouvy. Odstoupením objednatele od smlouvy 1 den (tzn. 24 hodin či méně hodin) před dnem zahájení vzdělávacího semináře zaniká objednateli nárok na vrácení kurzovného dodavatelem, a to v celé výši. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy dle podmínek stanovených bodem 5. tohoto článku.

3. Odstoupení od smlouvy učiněné objednatelem lze učinit výhradně prostřednictvím písemného sdělení o odstoupení od smlouvy adresovaného dodavateli, učinit jej lze mj. i prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu dodavatele: seminare@tcminstitut.cz.

4. Objednatel zásadně nemá nárok na vrácení kurzovného, vyjma nároku objednatele na vrácení kurzovného dodavatelem vyplývajícího z kogentních norem právních předpisů a z těchto obchodních podmínek. Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Za neúčast objednatele na výuce dodavatel neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci. V případě, že objednatel osobně nezúčastní vzdělávací akce a současně svou

účast nezruší, může objednatel požádat dodavatele, aby se místo něj mohla vzdělávací akce zúčastnit jiná osoba vybraná objednatelem. Žádost o povolení změny v osobě účastnící se vzdělávací akce může být učiněna i v den konání vzdělávací akce, a to v přiměřené době před zahájením vzdělávací akce. Dodavatel může změnu v osobě účastnící se vzdělávací akce místo objednatele odmítnout, pokud po něm z organizačních, technických či jiných důvodů nelze spravedlivě požadovat, aby změnu v osobě účastnící se vzdělávací akce povolil.

5. V případě, že k objednávce vzdělávacího kurzu objednatelem od dodavatele došlo prostřednictvím komunikačního prostředku, který umožňuje uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran (tzn. v případě, že dodavatel akceptoval písemnou objednávku (závaznou přihlášku) do vzdělávacího kurzu učiněnou objednatelem prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.tcminstitut.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla předmětná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy dodavatel akceptoval písemnou objednávku učiněnou objednatelem). K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě

příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 5 tohoto ustanovení.

Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikačního prostředku umožňujícího uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran, tzn. elektronickou objednávkou na internetových stránkách dodavatele: www.tcminstitut.cz, zaniká. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy (storno) dle podmínek uvedených bodem 1. a bodem 2. tohoto článku.

Odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem musí objednatel učinit vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v sídle dodavatele.

Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel jinak nedodrží platební podmínky podle těchto VOP. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jenž porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu počtu lekcí, jichž se v důsledku vyloučení dodavatelem nezúčastnil.

Příloha č. 1 VOP Nákup zboží od TCM BOHEMIA s.r.o.

TCM BOHEMIA s.r.o.

IČ: 037 90 037

DIČ: CZ03790037

Národní 339/11

Praha 1 – Staré Město, 110 00

(dále jen ,,prodávající“)

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ………. jsem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetových stránkách eshop.tcmbohemia.cz zaslal/a prodávajícímu objednávku zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč, přičemž prodávající mi přijetí objednávky potvrdil/a dne …………., čímž došlo k uzavření kupní smlouvy. Objednané zboží jsem obdržel/a dne ………..

V souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a coby spotřebitel/ka ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží odstupuji od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, jejímž předmětem byla koupě výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………., vedený u ………………………….., a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………………………………. Dne ………………………………

……………………………………………

jméno a příjmení kupující/ho

Příloha č. 2 VOP Vzdělávání v tradiční čínské medicíně

TCM BOHEMIA s.r.o.

IČ: 037 90 037

DIČ: CZ03790037

Národní 339/11

Praha 1 - Staré Město, 110 00

(dále jen ,,dodavatel“)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vážení,

dne ………. jsem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného dodavatelem na internetových stránkách www.tcminstitut.cz zaslal/a dodavateli objednávku zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč, přičemž dodavatel mi přijetí objednávky potvrdil/a dne ………...., čímž došlo k uzavření kupní smlouvy.

V souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů využívám svého zákonného práva a coby spotřebitel/ka ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy od předmětné smlouvy uzavřené distančním způsobem odstupuji a zároveň Vás žádám o poukázání kurzovného ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………., vedený u ………………………….., a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………………………………. dne ………………………………

……………………………………………

jméno a příjmení objednatele