cz pl

Obchodní podmínky velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „VOP”) upravují veškeré vztahy, do nichž vstupuje TCM BOHEMIA s.r.o. IČ: 03790037 (dále jen „Prodávající”) s jinou osobou (dále jen „Kupující”) v souvislosti jejich obchodní činností za terapeutické ceny (dále jen „TC”) nebo velkoobchodní ceny (dále jen „VC”) vč. provozování internetového obchodu umístěném na webové stránce https://eshop.tcmbohemia.cz (dále jen „E-shop“).

VOP se aplikují, vedle každé uzavřené smlouvy s Prodávajícím, na každou nabídku Prodávajícího a na každou objednávku Kupujícího, kterou Prodávající přijme, není-li výslovně ujednáno mezi Prodávajícím a Kupujícím jinak. VOP jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím.

VOP se vztahují na případy, kdy

Kupující, který je právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího za účelem dalšího prodeje, nakupující za VC.

Kupující, který je právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího za účelem dalšího prodeje, jako Terapeut TCM, nakupující za TC.

Kupující provede registraci prostřednictvím online registračního formuláře (dále jen „uživatelský účet“) na webové stránce Prodávajícího (www.tcmbohemia.cz).

Prodávající a Kupující se dohodnou na statusu Kupujícího, jako Terapeut TCM, nakupující za TC.

Status Kupujícího jako Terapeuta TCM, nakupujícího za TC

Terapeut TCM je Kupující, provozující poradenskou činnost nebo volnou živnost v oblasti TCM. Při dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím o statusu Kupujícího jako Terapeuta TCM se Prodávající rozhoduje podle úrovně prokázaného vzděláním v oblasti TCM, podle jeho znalostí v oblasti TCM, podle prokázané praxe Terapeuta TCM, podle členství v Komoře TCM, podle jeho přístupu k terapii dle TCM apod. Prodávající má právo neudělit tento status a pak Kupující nakupuje za VC. Pokud odběry zboží a produktů neodpovídají praxi Terapeuta TCM co do množství a sortimentu, Prodávající může prodej za TC omezit, případně prodávat takovému Kupujícímu za VC.

Prodej Kupujícího za TC a další výhody z toho plynoucí podle těchto VOP, slouží k podpoře činnosti Terapeuta TCM a nelze je využívat k prosté obchodní činnosti nákupu a prodeje bez Terapie TCM.

Status Kupujícího za VC

Kupujícímu, který nakupuje za účelem dalšího prodeje bez terapeutické praxe, je přiřazena cenová hladina VC (VC1 nebo VC2) a nevztahuje se na něho Provize ani Mimořádná provize. Podle např. dosahovaného měsíčního obratu Kupujícího se může Prodávající a Kupující dohodnout na úpravě VC. Tato dohoda může být platná na jednotlivou objednávku nebo např. stanovena na určitý časový úsek (kalendářní kvartál, rok apod.)

Podmínky pro nákup zboží a provizi

Kupující může nakupovat za VC nebo TC, pouze pokud hodnota jednorázové objednávky činí minimálně 2.500,- Kč bez DPH (dále jen „minimální cena“). Do částky se nepočítá doprava nebo poštovné a balné.

Tato podmínka se nevztahuje na nákupy za TC v těchto případech:

Pokud objednávky Kupujícího opakovaně nedosahují minimální ceny v průběhu kalendářního měsíce, Prodávající má právo odepřít Kupujícímu prodej za VC nebo TC.

Provize

Za zprostředkování prodeje se sjednávají provize, tj. rozdíl TC a prodejní ceny, bez DPH. Z provize se odečítají mimořádné náklady, např. na případnou likvidaci nevyzvednutých nebo nedoručitelných zásilek, náklady na opakované zaslání apod.

Mimořádná provize

Mimořádná provize se vztahuje jen na Kupujícího za TC. Kupujícímu, který kupuje za TC náleží mimořádná provize, pokud dosáhne níže stanoveného obratu v TC bez DPH.

Mimořádná provize - měsíční obrat byliny a granule:

Mimořádná provize - měsíční obrat WANy a PIANy:

Výše mimořádné provize je stanovena z obratu bez DPH (odděleně podle výše uvedených skupin) za kalendářní čtvrtletí přepočítaného na měsíční obrat (tj. kvartální obrat bez DPH dělen třemi).

Vyplacení a účetní období

Provize nebo Mimořádná provize Kupujícího, který nakupuje za TC, mu bude vyplacena pouze v účetním období, v němž vzniká nárok na její vyplacení. Není-li právo na vyplacení provize nebo mimořádné provize uplatněno vůči Prodávajícímu v příslušném účetním období, právo Kupujícího na vyplacení provize nebo mimořádné provize za toto účetní období zaniká.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující je vázán svou objednávkou či nabídkou až do její akceptace či odmítnutí Prodávajícím. Prodávající může dodatečně objednávku Zákazníka omezit či zrušit vzhledem k možnostem Prodávajícího a nejasnosti zařazení nákupu za TC nebo VC. Kupující je oprávněn změnu objednávky či nabídky provést do okamžiku, než Prodávající začal plnit svůj závazek vůči Kupujícímu.

Učiněním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Elektronická objednávka je řádně učiněna tehdy, vyplnil-li Kupující veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti. Objednávka je nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku akceptace objednávky Prodávajícím. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek k odběru zboží a zaplacení kupní ceny.

Místem dodání zboží je sklad Prodávajícího.

Nákupní řád

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit Prodávajícímu celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného.

Cena zboží

Ceny zboží ve velkoobchodním ceníku (dále VO ceník):

Prodávající si vyhrazuje právo Kupujícímu na základě dohody stanovit ceny odlišně.

S konečnou cenou je Kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením nebo při potvrzení poptávky Kupujícího Prodávajícím.

Platební podmínky

Cenu zboží a náklady na poštovné a balné může Kupující hradit Prodávajícímu níže uvedenými způsoby:

Doprava

Kupující si může zvolit z níže uvedených způsobů dopravy:

Náklady na poštovné a balné v rámci ČR nese Kupující. Poštovné se řídí aktuální výší platného ceníku zvoleného přepravce a k němu je připočítáno balné. Poštovné a balné se nehradí:

V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží (resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení).

Ostatní

Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Platná kupní cena je potvrzena Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v písemné nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví Prodávající Zákazníkovi daňový doklad – fakturu nebo účtenku. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny včetně dopravného.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

V případě prodlení s dodáním zboží způsobeném dopravcem (nebo třetí osobou) ponese Prodávající odpovědnost za prodlení pouze tehdy, prokáže-li se Prodávajícímu hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží dopravci. V žádném případě však Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci, zejména prodlení při celní kontrole, technické a logistické obtíže při přepravě apod. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu. Objednané zboží je oprávněn převzít od Prodávajícího pouze Kupující osobně nebo osoba oprávněná dle právních předpisů za Kupujícího jednat, popř. zástupce Kupujícího na základě plné moci. Kupující, resp. oprávněné osoby za Kupujícího, jsou povinny převzetí zboží písemně potvrdit

Prodejní místa Prodávajícího jsou:

Reklamační řád

Práva z vadného plnění i jejich uplatnění u Prodávajícího se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ledaže se v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanovuje jinak.

Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji, pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s dopravcem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození zboží v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci. V případě reklamace nevyhazujte obal. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky daného dopravce.

Právo z vadného plnění musí být u Prodávajícího uplatněno bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Je-li Kupujícímu umožněno ze zákona zvolit si právo z vadného plnění, musí tak učinit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu,

nejpozději společně s vytknutím vady.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy (zrušit akceptovanou objednávku nebo její část) v těchto případech:

Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno písemné nebo e-mailové prohlášení Prodávajícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Ochrana osobních údajů

Podrobnosti o zpracování osobních údajů Kupujícího jsou dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího (www.tcmbohemia.cz), ve znění platném v den odeslání objednávky a uplatní se pouze v rámci České republiky.

Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou podřízeny českému právnímu řádu.

Všechny spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, ať již dříve či v budoucnu vzniklé, budou rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 5.

Platné od 1.5.2021.